Stavanger: Rekordhøye forventninger til kontorleiene 

Investorene forventer videre leieprisvekst og at yieldene topper ut. Optimismen er stigende, viser vår siste investorundersøkelse fra Stavanger.

– Av Thomas Ramcilovic

Investorene forventer videre leieprisvekst og at yieldene topper ut. Optimismen er stigende, viser vår siste investorundersøkelse fra Stavanger.

9 av 10 forventer leieprisvekst i sentrum


Kontormarkedet i Stavanger har vært utfordrende for mange gårdeiere siden den såkalte oljesmellen for ti år siden, men nå viser vår siste investorundersøkelse i regionen at de lokale aktørene aldri har hatt et mer positivt syn på leiemarkedet siden vi startet målingene. Riktignok er det sentrumskontorer og de beste kontorene i randsonen de lokale aktørene har mest tro på, mens de fortsatt er skeptiske til lokaler med dårlig randsonebeliggenhet og dårlig standard. Når det gjelder sentrum forventer drøye 90 % at leiene skal fortsette opp, den klart høyeste andelen vi har registrert noensinne. Arealstatistikktall viser at snittleiene steg omtrent 13 % i 2023, mens sentrum og spesielt toppleiene steg enda mer. 

Stavanger sentrum utgjør kun drøye 10 % av det totale kontorarealet i regionen, en langt lavere andel enn i Oslo, Bergen og Trondheim. 


Våre kontorundersøkelser tyder på sterk etterspørsel etter sentrumsbeliggenhet, i Stavangerregionen kan effekten forsterkes ved at aktører som tidligere har holdt til i randsonen ønsker seg til sentrum. Det gjelder både leietakere som advokater og revisorer, samt at også noen oljeserviceaktører søker kontor til deler av sine ansatte i sentrum.

 

2 av 3 forventer oppgang i randsonen

I snitt forventer respondentene i våre undersøkelser en leieprisvekst på 5 % i sentrum det kommende året, i så fall ventelig fortsatt realvekst. Forventningene til randsonen er enda høyere, snittsvaret var 7 % vekst for randsonekontorer med god standard på de beste beliggenhetene. Mens investorene for det meste så relativt likt på sentrumsmarkedet, spriket det mer når det gjelder randsonen. 2 av 3 forventet oppgang i leiene i randsonen, mens resten forventer relativt flat utvikling. Det var derimot flere som ventet en leieprisvekst på hele 10-20 % det kommende året. Argumentene er at det går godt i regionen, at man fortsatt kommer fra svært lave nivåer og at nybygg og større rehabilitering vil kreve en kraftig leieprisvekst for å oppnå lønnsomhet. Mediansvaret var 5 % leieprisoppgang både for sentrum og randsone. 

Forventer fall i prime yield

For første gang siden vi startet våre investorundersøkelser i Stavanger i 2018 forventer majoriteten at yieldene skal falle det neste året. Mediansvaret med tanke på dagens prime yield var 5,75 %, det samme som vårt estimat. Aktørene venter at det neste året vil gi flat utvikling til noe yieldnedgang, og i snitt at prime yield vil være rundt 5,50 % om et år. De beste Foruseiendommene skal ha en yield rundt 7 %, ifølge de lokale investorene. Også her ventet flertallet noe nedgang, blant annet drevet av positive leieprisforventninger. 

Vi opplever at det er mye egenkapital tilgjengelig for kjøp og vi ser at mange sitter og venter «på den gode dealen». En del selgere har også tatt innover seg at yieldnivåene har steget, sier Egil Kvannli, direktør for DNB Næringsmeglings Stavanger-kontor.

Kombisegmentet topper fortsatt listen

De største eiendomsinvestorene tror kurante kombibygg med rett beliggenhet, rett kontorandel og god standard vil få best verdiutvikling det kommende året. Kombisegmentet har stort sett alltid toppet listen i våre undersøkelser. Topp kontorer skaper nest mest optimisme, mens ukurante kontorer vil få svakest utvikling om respondentene får rett. Det betyr kontorlokaler som har dårlig standard, dårlig mikrobeliggenhet og som vil kreve betydelige investeringer 

1 av 2 vil øke eiendomsinvesteringene

Drøye halvparten av selskapene som deltok i vår undersøkelse skal etter planen øke eiendomsinvesteringene det neste året. Flere melder om betydelig investeringskapasitet om de rette mulighetene dukker opp. 

Siste artikler