Stort press på de beste lagereiendommene

– Av Magnus Havikbotn Jacobsen
DNB Næringsmeglings ferske Lager- og logistikkundersøkelse viser stor etterspørsel etter de beste lagereiendommene.  Presset påvirker leieprisene, hvor de beste eiendommene (A-kategori) har steget med 11 prosent bare i 2022, i følge tall fra Arealstatistikk. Lagerleiene har med dette steget over 50 prosent siden 2016, som utgjør en sterkere vekst sammenliknet med sentral kontoreiendom i hovedstaden.

 

Lavere vekstforventninger

Tross fortsatt press på de beste eiendommene, er vekstambisjonene til lagerbrukerne noe lavere enn vi har sett i tidligere år. Lagerbrukerne forventer i snitt å trenge 10 prosent mer areal de neste fem årene, kontra 16 prosent i 2022. Nedgangen kan dels relateres til at mange allerede har posisjonert seg for sterk vekst de senere årene, men flere utrykker også at usikre tider gjør de mer avventende.  Dette både med tanke på eksisterende marginpress, men også økt usikkerhet om fremtiden. 40 % av aktørene forventer likevel å trenge mer plass neste fem årene, mens ingen forventer å redusere plassbruken.

 

Dempete forventninger om vekst i netthandelen

Etter flere år med kontinuerlig oppgang i netthandelens andel av omsetningen, ser vi noe tegn til at veksten har bremset noe opp, Aktørene har i snitt justert ned sin forventning til veksttakten for netthandelen, sammenlignet med tidligere år. Det var heller ikke overaskende for mange av lageraktørene etter en unormal sterk vekst de senere årene. De tror fortsatt på vekst og at netthandelen vil ta en større andel av omsetningen fem år frem i tid, men i noe mer begrenset tempo enn tidligere.

 

 

 

 

Øke sentralisering og nordisk sentrallager

Få av de store aktørene har store flytteplaner de kommende årene, og i det korte bildet handler det mest om utvidelser. I et lengre løp forventer aktørene økt  sentralisering rundt storbyene, særlig Stor-Oslo. Det norske markedet oppleves ikke stort nok til at de kan forsvare flere lokale lagre kostnadsmessig, og at det er fullt mulig å levere på korte leveringstider med ett stort sentrallager. Mange av lagerbrukerne tror vi også fremover vil se at en økt andel av de internasjonale selskapene vil posisjonere seg utenlands, primært i Sverige. Enkelte lagerbrukere i denne undersøkelsen har også vurdert å ha en større andel av lagervirksomheten utenlands. Flere viser til at det er mulig å ha ett nordisk sentrallager som leverer på korte leveringstider, og at dette vil kunne bli betydelig mer kostnadseffektivt.

 

Nærheten til Europaveien blir viktigere

Nærhet til sentrumskjernen, Europaveien og ekspansjonsmuligheter på tomt fremkommer som de tre viktigste enkeltfaktorene ved valg av beliggenhet. Den store mangelen på tomter på de beste beliggenhetene gjør nærheten til Europaveien enda viktigere enn tidligere. 50 prosent av lagerbrukerne påpeker imidlertid at 5 minutter kjøreavstand til Europaveien er den maksimale avstanden de godtar ved valg av ny beliggenhet. Kort avstand vil kunne gi store besparelser på transportkostnadene. I tillegg til den faktisk kjøreavstanden, er alternative kjøreruter, rushtrafikk og generell fremkommelighet viktige faktorer.

Mange brukere forteller samtidig at det er helt avgjørende med en tomt de kan ekspandere på. Mange har i tillegg investert i kostbare automatiseringsløsninger som øker barrieren for å flytte på seg, hvilket gjør behovet for en tomt med utvidelsesmuligheter enda større.

 

 

Miljøpresset øker

Presset for å velge mer miljøvennlige løsninger øker fra alle kanter. Vi ser tydelig forskjell hos respondentene de få årene vi har gjennomført vår Lager- og logistikkundersøkelse. Enkeltbrukere oppgir at miljøvennlig transport  har vært avgjørende for at de har vunnet oppdrag så vel som tapt  oppdrag. Resultatet er økt merbetalingsvilje for å velge grønn transport. En vesentlig andel av lagerbrukere har uttalte ambisjoner om å bare ha nullutslippsbiler i løpet av få år. Flertallet mener likevel dette handler om å gjøre transporten på vei mer miljøvennlig, da de har liten tro på at eksempelvis tog kan ta vesentlige andeler fremover. Samtidig kommer miljøsatsingen med en kostnad: Aktørene forteller at det er betydelig dyrere å investere i nye elektriske kjøretøy , samtidig som dette krever større investeringer i infrastruktur og lading i tilknytting til lagerbyggene. I det korte bildet mener aktørene at dette vil føre til en høyere pris til sluttkundene.

 

 

 

 

Om DNB Næringsmegling Lager- og logistikkundersøkelse

For femte gang gjennomfører vi brukerundersøkelsen i lager- og logistikkmarkedet i Stor-Oslo. Utvalget består av 13 av de største lagerbrukerne innenfor et bredt spekter av bransjer. Samlet representerer aktørene ca. 1 mill. kvm med lager kun i Stor-Oslo, men flere av aktørene er også representert både nasjonalt og internasjonalt.

Siste artikler