Økt betalingsvilje for rett beliggenhet

– Av Isabella Hedemark

Lagerbrukerne opplever tilgangen på gode lokaler som vanskelig, hvilket illustreres godt i et marked der leieprisene har steget nær 60 prosent siden 2016. Likevel ser vi at betalingsviljen for lager- og logistikkeiendom med beste beliggenhet øker i et marked der også transportkostnadene øker kraftig.  Vi ser også at lagerbrukerne har redusert vekstforventningene sine i et mer usikkert marked.

 

Villig til å betale for å redusere transporttiden 

Økte transportkostnader kan få store konsekvenser for mange lagerbrukere. Flere utrykker at de økte transportkostnadene har gitt markert økt merbetalingsvillighet for beliggenhet som kan redusere transportkostnaden, viser DNB Næringsmeglings ferske Lager- og logistikkundersøkelse. Dette vil for mange bety at nærheten til særlig europaveiene blir enda viktigere. Transportkostnadene for veitransport har ifølge SSB steget nær 30 prosent siden 2020, hvilket er langt over den generelle prisstigningen i markedet.  Økte drivstoffkostnader, bompenger og økte lønnskostnader trekkes frem som viktige drivere for veksten.  

 

 

 

Lavere vekstforventninger

Nær 40 % av lagerbrukerne forventer at lagerbehovet vil vokse de neste fem årene, men med en lavere veksttakt enn i tidligere år. Ingen forventer å trenge mindre plass. Flere utrykker at usikre tider og marginpress medfører reduserte vekstforventninger. Samtidig er det mer sammensatt. Flere lageraktører har de siste årene gjort store utvidelser og investeringer, og har derfor muligheter til å vokse i dagens lokasjon. Mange har sikret seg gode utvidelsesmuligheter, og en stor andel har klart å øke automatiseringsgraden med det resultatet at de klarer å utnytte dagens lagerløsninger bedre enn før.  

  

Økt miljøfokus gir større forskjeller

Leieprisene for lager- og logistikkeiendom i Stor-Oslo har steget nær 60 prosent siden 2016. Prisøkningen illustrerer at kampen om de rette eiendommene allerede er stor, hvilket rimer godt med krevende tilgang til nye lokaler.  Likevel ser vi at prisutviklingen for topp- og gjennomsnittsbeliggenheten i Stor-Oslo har vært relativ lik de senere årene.  Vi tror det er gode grunner til at dette vil endre seg i tiden fremover, og at vi vil se større forskjeller de neste årene.   

En av grunnene er beliggenhet, som vi tror blir enda viktigere i tiden fremover. Økte transportkostnader og jakten på de rette ansatte driver etterspørselen. Samtidig ser vi et skift, hvor lagerbrukerne har fått økt betalingsvillighet for både miljøbygg og overgang til grønn transport. Dette skaper noen utfordringer, deriblant tilgang til ladestasjoner ved byggene, som flere påpeker kan bli en mangelvare på grunn av kapasitetsutfordringer. Eiendommene med rett miljøprofil, energieffektive løsninger og tilgang til lademuligheter vil trolig ha gode kort på hånden i årene fremover i kampen om leietagerne.   

 

Senior analytiker Magnus Havikbotn Jacobsen

 

 

Om DNB Næringsmegling Lager- og logistikkundersøkelse

Siden 2018 har DNB Næringsmegling gjennomført brukerundersøkelsen i lager- og logistikkmarkedet i Stor-Oslo. Her snakker vi med et utvalg av de største lagerbrukerne i Stor-Oslo innenfor et bredt spekter av bransjer. Samlet representerer aktørene ca. 900.000 kvm lager kun i Stor-Oslo, men flere av aktørene er også representert både nasjonalt og internasjonalt.

Siste artikler