Åpenhetsloven

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er noe DNB har stort fokus på og bestreber seg daglig slik at disse rettighetene blir respektert. For DNB er grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold relevant på flere måter; det gjelder først og fremst i vår rolle som arbeidsgiver, leverandør av bank og finanstjenester, innkjøper av varer og tjenester og i forbindelse med vår utlåns- og investeringspraksis og også i vår rolle som en sentral samfunnsaktør.

Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonale anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og i ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

Ansvaret for å sikre grunnleggende menneskerettigheter ligger i utgangspunktet hos de enkelte nasjonalstater. Gjennom nasjonal lovgivning har statene pålagt næringslivet selvstendige plikter for å sikre at disse rettighetene ivaretas. Eksempler på slik norsk lovgivning er arbeidsmiljøloven, likestillingsloven og åpenhetsloven.

DNB Næringsmegling og åpenhetsloven

Åpenhetsloven stiller krav til større virksomheter som er hjemmehørende i Norge og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge og som er skattepliktig til Norge. Åpenhetsloven gjelder for DNB Næringsmegling. Kravene som stilles til de virksomhetene som omfattes av loven er at det skal utføres aktsomhetsvurderinger og at det skal redegjøres for disse.

Se redegjørelsen etter åpenhetsloven for DNB Næringsmegling AS her.

Her kan du lese mer om hvordan vårt morselskap, DNB Bank ASA, sikrer at vi etterlever de krav som åpenhetsloven stiller, og hvor du kan henvende deg om du skulle ønske mer informasjon: Åpenhetsloven DNB. 

Aktuelt

Se alle nyheter